เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า
- ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาด้วง
- มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
- มีไฟฟ้าสาธารณะริมทาง

การประปา
- ประปา อบต.ท่าสะอาด 1 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน0.02s. 0.50MB