เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมการศึกษา
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสะอาด (อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่าสะอาด)
2. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
3. โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี
4. ศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.)

สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลท่าสะอาด จำนวน 1 แห่ง0.02s. 0.50MB