นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 55 คน

เยี่ยมชม 31,540 คน

สภาพสังคม
การศึกษา
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสะอาด (อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่าสะอาด)
2. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
3. โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี
4. ศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.)

สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลท่าสะอาด จำนวน 1 แห่ง
เปลี่ยนภาษา