นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 58 คน

เยี่ยมชม 31,501 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม
มีถนนทางหลวงหมายเลย 2138 เชื่อมต่อระหว่างอำเภอนาด้วง-จังหวัดเลย
มีถนนเชื่อมต่อจังหวัดหนองบัวลำภู


การไฟฟ้า
- ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาด้วง
- มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
- มีไฟฟ้าสาธารณะริมทาง


การประปา
- ประปา อบต.ท่าสะอาด 1 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน
เปลี่ยนภาษา