นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 82 คน

เยี่ยมชม 7,103 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ตำบลท่าสะอาดเดิมได้มีราษฎรอพยพมาจากบ้านห้วยม่วงและบ้านเพีย จำนวน 3 ครอบครัว เพื่อมาประกอบอาชีพทำไร่เลื่อนลอย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 เป็นต้นมา เดิมตำบลท่าสะอาดอยู่ในการปกครองของตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย ต่อมาปี พ.ศ. 2518 ได้มีการจัดตั้งเป็นตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง โดยมีนายอนันต์ สูงนารถ เป็นกำนันคนแรกของตำบล

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเลย ระหว่างถนนสายเลย-นาด้วง ห่างจากจังหวัดเลยประมาณ 28 กิโลเมตร และตั้งยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอนาด้วง ห่างจากอำเภอนาด้วงประมาณ 7 กิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ที่ตั้งเลขที่ 99 หมู่ 6 บ้านซำป่าซาง ถนนเลย-นาด้วง ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย มีพื้นทีประมาณ 57 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,625 ไร่


เนื้อที่

ตำบลหูช้างมีเนื้อที่ประมาณ 180.4 ตารางกิโลเมตร (112,525.62 ไร่)

ทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลน้ำสวยและตำบลนาดอกคำ
ทิศใต้มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลท่าสวรรค์
ทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลนาด้วง
ทิศตะวันตกมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลนาดินดำ

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลท่าสะอาด เป็นที่ราบสูง สภาพทั่วไปเป็นป่าเขาส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีภูเขาที่สำคัญ ได้แก่ภูคร่าว


ลักษณะภูมิอากาศ

มีลักษณะอากาศ 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว


จำนวนหมู่บ้าน

ตำบลท่าสะอาดแบ่งการปกครอง เป็น 7 หมู่ บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านท่าสะอาด หมู่ที่ 2 บ้านรักธรรม
หมู่ที่ 3 บ้านน้ำสวยภักดีหมู่ที่ 4 บ้านผาเจริญ
หมู่ที่ 5 บ้านโนนป่าต้องหมู่ที่ 6 บ้านซำป่าซาง
หมู่ที่ 7 บ้านดงป่ายาง

ประชากร
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนชายหญิงรวม
1ท่าสะอาด178333305638
2รักธรรม 122209200409
3น้ำสวยภักดี191338323661
4ผาเจริญ182260235495
5โนนป่าต้อง146248280528
6ซำป่าซาง 193288314602
7ดงป่ายาง175267265532
รวม1,1871,9431,9223,865
เปลี่ยนภาษา