เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการตามภารกิจหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1-2)222
E-Service667
รายงานการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562124
รายงานสิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 256206
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล655
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561148
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล153
มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง147
มาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง845
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานปลัด641
คู่มือประชาชน852
รายงานการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2560139
รายงานการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561168
แบบยืนยันเอกสารเด็กแรกเกิด (ดร.04)150
แบบรับรองสถานะครัวเรือนเด็กแรกเกิด (ดร.02)145
แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (ดร.01)146
แบบทะเลียนผู้ป่วยเอดส์141
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ135
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ138
มาตรฐานการให้บริการ145

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB