เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562115
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561143
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน)146
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562138
รายงานการประชุมประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561731
รายงานการติดตามการดำเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริต (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2562122
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 126
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561126
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบเดือนตุลาคม) 131
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบเดือนเมษายน) 033
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด126
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2) 131
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 1) 132
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 128
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560129
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 130
รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือนแรก) 130
รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558131

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB