เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563121
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภารในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563119
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563120
ประกาศ เรื่องแสดงเจตจำนงสุจริตผู้บริหารคนปัจจุบัน 2563112
ประกาศ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563111
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด เรื่องนโยบายการบิรหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563111
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563145
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2)139
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563154
ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563149
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563196
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25631231
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25632188
แผนพัฒนาบุคลากร160
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562147
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563163
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561135
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565126
ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด155
ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน144

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB