เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภารในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563121
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563123
ประกาศ เรื่องแสดงเจตจำนงสุจริตผู้บริหารคนปัจจุบัน 2563113
ประกาศ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563113
ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด160
ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน149
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 156

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB