เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด126
ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน122
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 130

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB