นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 58 คน

เยี่ยมชม 31,573 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายศิริศักดิ์ จันศรีอ่อน

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดสำนักปลัด

 • นางมะลิวัลย์ ชมฉ่ำ

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐกานต์ ศาลางาม

  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 • นายศุทธา แสนกิจตะ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นายปราโมทย์ ลีเขาสูง

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางสาวลักษณาวดี สมเคหา

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางสาวศศิญา แดนสีแก้ว

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นายธันติยา พุทโธธา

  เจ้าหนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 • นางสาวฐอรช์อัชฌาย์ สมปิตะ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางวนัญญา วงค์หอม

  ครู

 • นางวณิชา เยาวพันธ์

  ครู

 • นางสาวณัฐกฤตา สุวรรณชัย

  คนงานทั่วไป

 • นางสมพร อ้อมนอก

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวไมตรีจิต สอนสุภาพ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นายทนงค์ มาเมืองเพีย

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายราวิน นามภูเขียว

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายปาน รักษาภักดี

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายประดิษฐ์ พรมผัน

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายประสิทธิ์ ยุบุญเพลิศ

  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

กองคลัง

 • นางสิริรัมภา ชมพูระหงษ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวพิชญา สารวงษ์

  นักวิชาการคลังชำนาญการ

 • นางสาวอิศราภรณ์ อินทะศรี

  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 • นางศิริรัตน์ อุดมพันธ์

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • นางรัศมี บุตรนอก

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นายธวัชชัย ทิพย์สุวรรณ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวโชติกา สอนสุภาพ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • นายล้ำเลิศ ลีกระจ่าง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายนิกร สอนสุภาพ

  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

 • นายรุ่งรังสรรค์ โคตรชนะ

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายอาณัติ เจริญพงษ์

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 • นายประนี เขาไตร

  คนงานเปลี่ยนภาษา