เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายเสงี่ยม นาครังษี

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด

 • นายชัยยงค์ โกมุตตะพงษ์

  รองนายกอบต.ท่าสะอาด

 • นายนุกูล มูลราช

  รองนายกอบต.ท่าสะอาด

 • นายสุธีร์ สีสรรค์

  เลขานุการนายกอบต.ท่าสะอาด0.02s. 0.50MB