เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายเสงี่ยม นาครังษี

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด

  หมายเลขโทรศัพท์ 088-5741232

 • นายชัยยงค์ โกมุตตะพงษ์

  รองนายกอบต.ท่าสะอาด

  หมายเลขโทรศัพท์ 087-2368475

 • นางมะลิ เพ็ชรนอก

  รองนายกอบต.ท่าสะอาด

  หมายเลขโทรศัพท์ 084-8360139

 • นายสาธิต สิงห์เดช

  เลขานุการนายกอบต.ท่าสะอาด

  หมายเลขโทรศัพท์ 064-96434250.02s. 0.50MB