เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายเสงี่ยม นาครังษี

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด

 • นายชัยยงค์ โกมุตตะพงษ์

  รองนายกอบต.ท่าสะอาด

 • นางมะลิ เพ็ชรนอก

  รองนายกอบต.ท่าสะอาด

 • นายสาธิต สิงห์เดช

  เลขานุการนายกอบต.ท่าสะอาด0.01s. 0.50MB