นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 31,575 คน

สมาชิกสภาฯ

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสมพงษ์ จำปาโพธิ์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด

  หมายเลขโทรศัพท์ 080-7562815

 • นายวิวัฒน์ ศรีจำปา

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด

  หมายเลขโทรศัพท์ 087-9545269

 • นายศิริศักดิ์ จันศรีอ่อน

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด

  หมายเลขโทรศัพท์ 093-5250182สมาชิกสภา

 • นายตะวัน ทวีเลิศ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  หมายเลขโทรศัพท์ 082-8573081

 • นางพิณโย ปลัดกอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  หมายเลขโทรศัพท์ 084-9305380

 • นายทองสาน สุวรรณชาติ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  หมายเลขโทรศัพท์ 081-0570929

 • นายประชาคม สาครขันธ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  หมายเลขโทรศัพท์ 086-2232980

 • นางญาณิฐา ชามนตรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  หมายเลขโทรศัพท์ 089-5750857

 • นายบรรทัย ขะพินิจ

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  หมายเลขโทรศัพท์ 062-1818590

 • นายจำปา มีโสภา

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  หมายเลขโทรศัพท์ 089-2767951

 • นายทองหวัน ธุระงาน

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  หมายเลขโทรศัพท์ 088-4901989เปลี่ยนภาษา