เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสมพงษ์ จำปาโพธิ์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด

 • นายวิวัฒน์ ศรีจำปา

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด

 • นายศิริศักดิ์ จันศรีอ่อน

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดสมาชิกสภา

 • นายตะวัน ทวีเลิศ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายไพศาล ถาบุตระ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางพิณโย ปลัดกอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายทองสาน สุวรรณชาติ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายประชาคม สาครขันธ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางญาณิฐา ชามนตรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายบรรทัย ขะพินิจ

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายจำปา มีโสภา

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายทองหวัน ธุระงาน

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

0.02s. 0.50MB