นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 66 คน

เยี่ยมชม 7,157 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ”พันธกิจ


1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค

2. พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความและเข้มแข็งทางด้านครอบครัวให้กับชุมชน

3. พัฒนาด้านการเมืองระดับท้องถิ่นและเสริมสร้างประสิทธิภาพของ อปท. ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการพร้อมแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน

4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายของประชาชน ให้มีร่างกายที่แข็งแรง

5. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ควบคู่กับการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน รวมถึงเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงการศึกษาให้เสมอภาคและเท่าเทียมกัน

6. พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ จากลุ่มอาชีพในชุมชน

ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญา ของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปลี่ยนภาษา