นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 31,586 คน

บทบาทและอำนาจหน้าที่
กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

แยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ อำนาจหน้าที่ตามกฏหมายจัดตั้ง อบต. และอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเลือกตั้ง อบต.

อบต. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม: กิจการ สาธารณที่ อบต. มีอำนาจหน้าที่จัดทำสามารถจำแนกได้ 2 ประเภทคือ


1) กิจการที่ อบต. มีหน้าที่ต้องทำในเขต อบต.ดังนี้


(1) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางนํ้าและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางนี้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(7) คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป้ญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความจำเป็นและสำคัญ
(1) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางนํ้าและทางบก
(1) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางนํ้าและทางบก
(1) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางนํ้าและทางบก
(1) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางนํ้าและทางบก
(1) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางนํ้าและทางบก
(1) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางนํ้าและทางบก
(1) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางนํ้าและทางบก


2) กิจการที่ อบต. อาจจัดทำในเขต อบต. ดังนี้


(1) ให้มีนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ให้มีการบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายนํ้า
(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพานิชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง


อำนาจหน้าที่ อบต. ดังกล่าวข้างต้น ไม่ตัดอำนาจของกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือ หน่วยงานของรัฐในการเข้าไปดำเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประซาซนในตำบล แต่จะต้องแจ้งให้ อบต. ทราบล่วงหน้า และนำความเห็นของ อบต. เกี่ยวกับกิจการดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา ดำเนินงานด้วย


อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก'องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น


นอกจากอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ สภาตำบล และอบต. พ.ศ. 2537 แล้ว อบต. ยังมีอำนาจ หน้าที่เพิ่มเติมในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยซน้ฃองประซาซนในท้องถิ่นของตน ตาม มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้


(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้า และ,ทางระบายนี้า
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การล่งเสริม การผึเกและประกอบอาชีพ
(7) การพานิซย์ และการล่งเสริมการลงทุน
(8) การล่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนซรา และ ผู้ด้อยโอกาส
(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปีญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม ของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมซนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การล่งเสริมการกีฬา
(15) การล่งเสริมประซาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประซาซน
(16) การล่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การจำกัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนี้าเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
(24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ แลสิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุน การป้องกันและ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประซาซนในท้องถิ่น

การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น อบต.


เพื่อใช้บังคับในเขต อบต. ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม อำนาจหน้าที่ของ อบต. หรือเมื่อมืกฎหมายกำหนดให้ อบต. ออกข้อบัญญัติในการนี้จะกำหนด ค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าผืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพัน บาท เว้นแต่จะมืกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ร่างข้อบัญญัติ อบต. จะเสนอได้โดยนายก อบต. หรือ สมาชิกสภา อบต. หรือราษฎรในเขต อบต. ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าซื่อเสนอข้อบัญญัติห้องถิ่น


การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.


ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประซาซน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประซาซนในการจัดทำแผนพัฒนาอบต. การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด


งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้ง
- งานรัฐพิธี
- งานตรวจสอบภายใน
- งานประชุมสภา อบต.
- งานประชาสงเคราะห์
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในส่วนราชการใด

งานนโยบายและแผน
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานสารนิเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานงบประมาณ

งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
- งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานระเบียบการคลัง
- งานข้อบัญญัติ อบต.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอำนวยการ
- งานป้องกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟูและบรรเทา
- งานดับเพลิงและกู้ภัย

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ การหักภาษีและนำ ส่งเงิน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
1. งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปี
- งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

2. งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี
- งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่นๆ
- งานพัฒนาปรับปรุงรายได้งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
- งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการค้า
- งานตรวจสอบและประเมินภาษี
- งานการนำส่งเงินรายได้
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม และการบำรุงรักษา)
- งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ
- งานการเก็บเอกสารสำคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายในส่วนโยธา ประกอบด้วย
1. งานควบคุมอาคารและผังเมือง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของงาน สถาปัตยกรรม งานผังเมือง
1.1 งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
(2) งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
(3) งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
(4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย
(5) งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
(6) งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม
(7) งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม
(8) งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
(9) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
(10) งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
(11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย
1.2 งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานจัดทำผังเมืองรวม
(2) งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
(3) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
(4) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
(5) งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง
(6) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ
(7) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
(8) งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง
(9) งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
(10) งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
(11) งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง
(12) งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
(13) งานเวนคืนและจดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม
2.1 งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
(2) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
(3) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
(4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
(5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
(6) งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
(7) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม
(8) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
(9) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
(10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติในหน้าที่ของงานสวนสาธารณะ งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารระ งานศูนย์เครื่องจักรกล
3.1 งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ
(2) งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(3) งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธ์ไม้ต่างๆ
(4) งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ
(5) งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ
(6) งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์
(7) งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ
(2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
(3) งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
(4) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
(5) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
(6) งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
(7) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
(8) งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
(9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ
(2) งานประมาณการ
(3) งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ
(4) งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
(5) งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
(6) งานควบคุมการก่อสร้างในกานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
(7) งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล
(8) งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
(9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.4 งานศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
(2) งานตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล
(3) งานพัสดุ ด้านอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
(4) งานควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวก ในด้านต่างๆ
(3) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(4) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(5) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
(6) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

เปลี่ยนภาษา