นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 55 คน

เยี่ยมชม 31,499 คน

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
9 ก.ค. 63มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
29 มิ.ย. 63นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
23 มี.ค. 63สื่อประชาสัมพันธ์ ป.ป.ช. แชร์  
25 มิ.ย. 62ช่องทางการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
24 มิ.ย. 62การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562 แชร์  
24 มิ.ย. 62คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน แชร์  
24 มิ.ย. 62วัฒนธรรมองค์กร แชร์  
23 มิ.ย. 62มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ แชร์  
23 มิ.ย. 62มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
21 มิ.ย. 62มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม แชร์  
21 มิ.ย. 62มาตรการป้องกันการรับสินบน แชร์  
21 มิ.ย. 62มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แชร์  
21 มิ.ย. 62คู่มือการปฏิบัตงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แชร์  
21 มิ.ย. 62สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา