เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563323 ก.ย. 63
โครงการส่งเสริมการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการปลูกผักไร้ดิน (Hydroponics) ตำบลท่าสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563811 ก.ย. 63
กองทุนขยะตำบลท่าสะอาด1127 ส.ค. 63
โครงการฝึกซ้อมแผนฯ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1227 ส.ค. 63
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก1324 ส.ค. 63
โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 25632024 ก.ค. 63
โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก 2115 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563219 ก.ค. 63
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2563249 ก.ค. 63
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563238 ก.ค. 63
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563238 ก.ค. 63
โครงการจัดกิจกรรมอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา323 ก.ค. 63
ร่วมเข้ารับการประเมินโครงการจังหวัดสะอาด 193 ก.ค. 63
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2529 มิ.ย. 63
ซ่อมแซมรางระบายน้ำสามท่อ หมู่ 2 และซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรซอยน้ำแซบ หมู่ 72724 มิ.ย. 63
โครงการมอบต้นไม้แทนพวงหรีดเพื่อลดขยะ321 มิ.ย. 63
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหาร" 4926 พ.ค. 63
ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลท่าสะอาด7013 พ.ค. 63
เลื่อนกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25634412 พ.ค. 63
ออกสำรวจเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลท่าสะอาด411 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB