เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประสัมพันธ์โครงการมอบต้นไม้แทนพวงหรีด ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม925 ธ.ค. 62
โครงการ ฺBig cleaning day3011 ธ.ค. 62
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒1529 พ.ย. 62
กิจกรรมของจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"2427 พ.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ได้ดำเนินการปรับปรุงท่อประปา หมู่ 1, 2 ,5 ,6, 73025 ก.ย. 62
การออกบริการเคลื่อนที่การรับรองสถานะการดำรงชีพของผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 2625 ก.ย. 62
โครงการ Big Cleaning day จากหน้าบริษัทศรีตรัง-ลานสหกรณ์3025 ก.ย. 62
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2918 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3710 ก.ย. 62
โครงการฝึกทบทวน อปรพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622110 ก.ย. 62
โครงการอบรมเกษตรกร การเผยแพร่ความรู้ และการควบคุมป้องกัน การใช้วัตถุอันตราย ฯ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 4110 ก.ย. 62
กิจกรรมปลูกต้นไม้2812 ก.ค. 62
กิจกรรมวันเข้าพรรษา2912 ก.ค. 62
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2561545 ก.ค. 62
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น7424 มิ.ย. 62
ร้องเรียนแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ8224 มิ.ย. 62
โครงการ Big Cleaning Day 4215 พ.ค. 62
ประเพณีบุญเดือนหก5715 พ.ค. 62
ขอเชิญร่วมการประกวดกระทงและร้านค้าย้อนยุค2525 ต.ค. 61
โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและไฟป่า 3030 ส.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB