เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 25631323 ก.ย. 63
โครงการส่งเสริมการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการปลูกผักไร้ดิน (Hydroponics) ตำบลท่าสะอาด ประจำปีงบประมาณ 25632611 ก.ย. 63
กองทุนขยะตำบลท่าสะอาด2427 ส.ค. 63
โครงการฝึกซ้อมแผนฯ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3127 ส.ค. 63
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก2124 ส.ค. 63
โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 25632724 ก.ค. 63
โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก 2715 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563289 ก.ค. 63
โครงการจัดกิจกรรมอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา413 ก.ค. 63
ร่วมเข้ารับการประเมินโครงการจังหวัดสะอาด 273 ก.ค. 63
ซ่อมแซมรางระบายน้ำสามท่อ หมู่ 2 และซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรซอยน้ำแซบ หมู่ 73324 มิ.ย. 63
โครงการมอบต้นไม้แทนพวงหรีดเพื่อลดขยะ391 มิ.ย. 63
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหาร" 5626 พ.ค. 63
ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลท่าสะอาด8113 พ.ค. 63
ออกสำรวจเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลท่าสะอาด441 พ.ค. 63
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ เพื่อการติดต่อราชการ42828 เม.ย. 63
ทำความสะอาดตลาดนัดตาสิงห์4316 เม.ย. 63
ซ่อมแซมรางระบายน้ำหมู่ 4 บ้านผาเจริญ3616 เม.ย. 63
นายอำเภอนาด้วงมอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัว (Covid-19)7116 เม.ย. 63
จุดตรวจปฏิการประจำตำบลท่าสะอาด429 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB