เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ1725 ธ.ค. 62
ประสัมพันธ์โครงการมอบต้นไม้แทนพวงหรีด ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม1625 ธ.ค. 62
โครงการ ฺBig cleaning day3811 ธ.ค. 62
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒1829 พ.ย. 62
กิจกรรมของจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"3227 พ.ย. 62
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง281 ต.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ได้ดำเนินการปรับปรุงท่อประปา หมู่ 1, 2 ,5 ,6, 73525 ก.ย. 62
การออกบริการเคลื่อนที่การรับรองสถานะการดำรงชีพของผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 3225 ก.ย. 62
โครงการ Big Cleaning day จากหน้าบริษัทศรีตรัง-ลานสหกรณ์3525 ก.ย. 62
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง3118 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง4210 ก.ย. 62
โครงการฝึกทบทวน อปรพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622610 ก.ย. 62
โครงการอบรมเกษตรกร การเผยแพร่ความรู้ และการควบคุมป้องกัน การใช้วัตถุอันตราย ฯ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 4410 ก.ย. 62
กิจกรรมปลูกต้นไม้3012 ก.ค. 62
กิจกรรมวันเข้าพรรษา3012 ก.ค. 62
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2561565 ก.ค. 62
ช่องทางการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง3125 มิ.ย. 62
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น8324 มิ.ย. 62
ร้องเรียนแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ8724 มิ.ย. 62
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 25624624 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB