เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒529 พ.ย. 62
กิจกรรมของจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"527 พ.ย. 62
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง171 ต.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ได้ดำเนินการปรับปรุงท่อประปา หมู่ 1, 2 ,5 ,6, 72225 ก.ย. 62
การออกบริการเคลื่อนที่การรับรองสถานะการดำรงชีพของผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 2025 ก.ย. 62
โครงการ Big Cleaning day จากหน้าบริษัทศรีตรัง-ลานสหกรณ์2525 ก.ย. 62
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2418 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3110 ก.ย. 62
โครงการฝึกทบทวน อปรพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621810 ก.ย. 62
โครงการอบรมเกษตรกร การเผยแพร่ความรู้ และการควบคุมป้องกัน การใช้วัตถุอันตราย ฯ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1910 ก.ย. 62
กิจกรรมปลูกต้นไม้2612 ก.ค. 62
กิจกรรมวันเข้าพรรษา2712 ก.ค. 62
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2561465 ก.ค. 62
ช่องทางการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง2525 มิ.ย. 62
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น4124 มิ.ย. 62
ร้องเรียนแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ5524 มิ.ย. 62
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 25623024 มิ.ย. 62
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน3024 มิ.ย. 62
วัฒนธรรมองค์กร5324 มิ.ย. 62
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ3423 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB