เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
สื่อประชาสัมพันธ์ ป.ป.ช.523 มี.ค. 63
ประมวผลภาพโครงการประเพณีบุญพระเวลสันดร ประจำปี 25631012 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)612 มี.ค. 63
โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก ประจำปีงบประมาณ 2563912 มี.ค. 63
ประมวลภาพกิจกรรมวันผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 256396 มี.ค. 63
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย นิเทศก์และติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าสะอาด66 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ1925 ธ.ค. 62
ประสัมพันธ์โครงการมอบต้นไม้แทนพวงหรีด ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม2125 ธ.ค. 62
โครงการ ฺBig cleaning day3911 ธ.ค. 62
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒2129 พ.ย. 62
กิจกรรมของจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"3727 พ.ย. 62
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง301 ต.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ได้ดำเนินการปรับปรุงท่อประปา หมู่ 1, 2 ,5 ,6, 74225 ก.ย. 62
การออกบริการเคลื่อนที่การรับรองสถานะการดำรงชีพของผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 3425 ก.ย. 62
โครงการ Big Cleaning day จากหน้าบริษัทศรีตรัง-ลานสหกรณ์3625 ก.ย. 62
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง3218 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง4210 ก.ย. 62
โครงการฝึกทบทวน อปรพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622610 ก.ย. 62
โครงการอบรมเกษตรกร การเผยแพร่ความรู้ และการควบคุมป้องกัน การใช้วัตถุอันตราย ฯ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 4610 ก.ย. 62
กิจกรรมปลูกต้นไม้3212 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB