องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่หมู่ 6  และหมู่ 7  คะ