เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน  2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ได้ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมจริยธรรม นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างและส่งเสริมให้มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ มีจิตสำนึกต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้การบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษบกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB