เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือนและ 12 เดือนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
อำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำ-ปีงบประมาณ-๒๕๖๑อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศเจตจำนงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
แผนผังแนะนำขั้นตอนยื่นเรื่องติดต่อราชการอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การจัดการความรู้อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ตัวอย่างแบบฟอร์มขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัยอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
แบบฟอร์มติดต่อราชการอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย

ลำดับที่ 61-80 | 4/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB