เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
สื่อประชาสัมพันธ์ ป.ป.ช.อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประมวผลภาพโครงการประเพณีบุญพระเวลสันดร ประจำปี 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประมวลภาพกิจกรรมวันผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย นิเทศก์และติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าสะอาดอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "พญาเสือโครงเกมส์" ประจำปี 2563อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกสายห้วยหกหลังวัดป่า บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กสายใต้ บ้านกกจาน หมู่ที่ ๗ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
อบต.กกสะทอน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็ก อบต.กกสะทอน ประจำปี 2563อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
โครงการขยายไหล่ทางเสริมผิว คสล. ช่วงที่ ๓ สายบ้านห้วยมุ่น หมู่ที่ ๕ - บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ ๒ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.23s. 0.50MB