เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการตามภารกิจหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1-2)อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน รอบ 6 เดือนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 1-2)อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานวิเคราะห์ปัญหา ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์ 2อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2562 (ผด.03)อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน)อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย

ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.50MB