เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ได้ดำเนินการปรับปรุงท่อประปา หมู่ 1, 2 ,5 ,6, 7525 ก.ย. 62
การออกบริการเคลื่อนที่การรับรองสถานะการดำรงชีพของผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 625 ก.ย. 62
โครงการ Big Cleaning day จากหน้าบริษัทศรีตรัง-ลานสหกรณ์525 ก.ย. 62
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1118 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง510 ก.ย. 62
โครงการฝึกทบทวน อปรพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562610 ก.ย. 62
โครงการอบรมเกษตรกร การเผยแพร่ความรู้ และการควบคุมป้องกัน การใช้วัตถุอันตราย ฯ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 610 ก.ย. 62
กิจกรรมปลูกต้นไม้1612 ก.ค. 62
กิจกรรมวันเข้าพรรษา1812 ก.ค. 62
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2561395 ก.ค. 62
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น3124 มิ.ย. 62
ร้องเรียนแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ3624 มิ.ย. 62
โครงการ Big Cleaning Day 3215 พ.ค. 62
ประเพณีบุญเดือนหก4515 พ.ค. 62
ขอเชิญร่วมการประกวดกระทงและร้านค้าย้อนยุค1725 ต.ค. 61
โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและไฟป่า 2030 ส.ค. 61
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2560 225 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ศูนย์การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง1518 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าสะอาด1418 มิ.ย. 61
โครงการฝึกอบรม อปพร.2020 มี.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 0.50MB