เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมปลูกต้นไม้1012 ก.ค. 62
กิจกรรมวันเข้าพรรษา1212 ก.ค. 62
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2561325 ก.ค. 62
ช่องทางการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง1325 มิ.ย. 62
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น1924 มิ.ย. 62
ร้องเรียนแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ1924 มิ.ย. 62
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 25621724 มิ.ย. 62
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน1224 มิ.ย. 62
วัฒนธรรมองค์กร2324 มิ.ย. 62
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ1223 มิ.ย. 62
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1723 มิ.ย. 62
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม2021 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการรับสินบน1421 มิ.ย. 62
ประชาคมเรื่องบริหารจัดการขยะในชุมชน621 มิ.ย. 62
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ921 มิ.ย. 62
ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562721 มิ.ย. 62
ประชาคมแสดงความคิดเห็นการประกอบกิจการโรงงาน621 มิ.ย. 62
คู่มือการปฏิบัตงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์1021 มิ.ย. 62
สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561821 มิ.ย. 62
โครงการ Big Cleaning Day 2615 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB