เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การรับชำระภาษีป้ายอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศใช้คู่มือสำรับประชาชนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การขออนุญาตจัดตั้งตลาดอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การขออนุญาตประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ-ขน-หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การขออนุญาตประกอบกิจการรับซื้อ-หรือ-สะสมยางก้อนหรือยางก้อนถ้วยอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
แบบยืนยันเอกสารเด็กแรกเกิด (ดร.04)อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
แบบรับรองสถานะครัวเรือนเด็กแรกเกิด (ดร.02)อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (ดร.01)อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
แบบทะเลียนผู้ป่วยเอดส์อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานการติดตามการดำเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริต (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย

ลำดับที่ 21-40 | 2/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.75MB