เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ได้ดำเนินการปรับปรุงท่อประปา หมู่ 1, 2 ,5 ,6, 7อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
การออกบริการเคลื่อนที่การรับรองสถานะการดำรงชีพของผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
โครงการ Big Cleaning day จากหน้าบริษัทศรีตรัง-ลานสหกรณ์อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
โครงการส่งเสริมการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
โครงการฝึกทบทวน อปรพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
โครงการอบรมเกษตรกร การเผยแพร่ความรู้ และการควบคุมป้องกัน การใช้วัตถุอันตราย ฯ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
กิจกรรมปลูกต้นไม้อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
กิจกรรมวันเข้าพรรษาอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2561อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.19s. 0.50MB