เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน)อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่างอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
แผนพัฒนาบุคลากรอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
มาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลังอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
การจดทะเบียนพาณิชย์อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
คู่มือประชาชนอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ผลการประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ 2561อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ผลการประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ 2560อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานการประชุมประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ-คู่มือกลางอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย

ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.75MB